REGULAMIN SKLEPU

§1 DEFINICJE

Kupujący– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktu u Sprzedawcy.

Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep– serwis internetowy pod adresem www.malaya.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.

Dostawa– usługa przewozowa realizowana przez przewoźnika.

Płatność– metoda zapłaty za zakupione produkty i ich dostawę.

Koszyk– lista produktów sporządzona na podstawie wyboru Kupującego.

Umowa– umowa kupna-sprzedaży zawierana między Kupującym a Sprzedawcą

Sprzedawca– Malaya Investment Piotr Białczak, ul. Joteyki 6/1, 02-317 Warszawa, NIP 5262633387, REGON 141710614

Otrzymanie towaru– oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Produkt / towar– oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Prawo konsumenckie– obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z późniejszymi zmianami

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest sprzedaż detaliczna Produktów za pośrednictwem Sklepu

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą

3. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad

5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującym prawem

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

2. Zamówień można dokonywać po rejestracji Kupującego w Sklepie lub jako gość.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

wejść na stronę produktu, którym jest zainteresowany, wybrać ilość, następnie umieścić produkt w koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka”

kliknąć ikonę koszyka i przejść do finalizacji zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”

zalogować się korzystając z danych podanych przy rejestracji lub kontynuować zamówienie jako gość

wybrać miejsce dostawy produktu (podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia)

wybrać formę płatności (dostępne formy płatności: tradycyjny przelew bankowy / płatności online poprzez system PayU)

złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

4. Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany w formularzu adres mailowy

6. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki. Zamówienia realizowane są w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

7. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski to 2-4 dni robocze (wraz z wysyłką)

8. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty za produkt

9. Kupujący każdorazowo ma prawo wglądu w postępy realizacji jego zamówienia.

10. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. Konsument może anulować złożone zamówienie mailowo pod adresem malaya.investment@gmail.com do czasu przekazania zamówienia przez Sklep w stan realizacji. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni roboczych.

§4 DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:

DPD – Przesyłka kurierska na terenie Polski

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy produktu, wynikającego z winy przewoźnika.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA, REKLAMACJA

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do dotrzymania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, drogą mailową w formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 7 dni od daty otrzymania paczki zwrotnej wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

4. Koszty odesłania produktów pokrywa Kupujący.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny produkt.

8. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

9. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (pisemnie lub mailowo)

10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

11. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.

5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia

2. Niniejszy Regulamin sklepu stanowi zbiór zasad obowiązujących przed i po zawarciu umowy między Kupującym a Sprzedawcą, których obie strony zobowiązują się przestrzegać.

3. O istotnych zmianach Regulaminu sklepu zarejestrowani Kupujący będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy rejestracji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Witamy.

W dniach 16/25.08.2022 nastąpi przerwa w realizacji przesyłek.

Zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane w dniu 26.08.2022

Pozdrawiamy.

Pozdrawiamy,
Zespół Malaya Investment